Säännöt

Kulti ry
Yhdistyksen säännöt

Hyväksytty yhdistyksen yleiskokouksessa 28.02.2017.

PRH vahvistanut 03.08.2017

 

1. § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kulti ry ja sen kotipaikka on Kuopio.

2. § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää Itä-Suomen yliopiston biolääketieteen opiskelijoita, tukea heidän henkisiä pyrkimyksiään, edistää opiskeluun liittyviä yhteisiä etuja sekä lisätä mielenkiintoa ammattiasioihin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys valvoo jäsentensä etuja pitämällä yhteyttä muihin yhdistyksiin, järjestämällä kokouksia, informaatio-, esitelmä-, luento- ja keskustelutilaisuuksia, illanviettoja sekä tukemalla jäsentensä opintomatkoja.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, panna toimeen asianomaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia, hankkia ja omistaa kiinteistöjä sekä harjoittaa kioskikauppaa.

3. § Kieli

Yhdistyksen kielenä on suomi. Pöytäkirjat laaditaan suomen kielellä.

4. § Puolueettomuus

Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

5. § Jäsenet

Varsinaiset jäsenet: Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö, joka opiskelee Itä-Suomen yliopistossa biolääketiedettä. Varsinainen jäsen menettää jäsenkelpoisuutensa, kun hänen opinto-oikeutensa Itä-Suomen yliopistossa päättyy.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannattavilla jäsenillä ei ole varsinaisen jäsenen etuja.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy varsinaiset ja kannattavat jäsenet hakemusten ja jäsenmaksujen perustella.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

6. § Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä peritään vuosittainen jäsenmaksu. Yhdistykseen liityttäessä maksetaan liittymismaksu, joka sisältää kyseisen vuoden jäsenmaksun. Jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruudesta päättää yhdistyksen kokous. Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta. Kannattavat jäsenet suorittavat vuosittain kevätkokouksen määräämän kannatusjäsenmaksun.

7. § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan kahden kuukauden kuluessa sen erääntymisestä lukien.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

8. § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja sekä vähintään 3 ja enintään 11 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-2 varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen kokouksesta on ilmoitettava kahta vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen käyttöön osoitetulla ilmoitustaululla sekä muulla hallituksen mahdollisesti sopimalla tavalla.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on

 1. pitää jäsenluetteloa
 2. hoitaa yhdistyksen asioita ja taloutta yhdistyksen sääntöjen ja kokousten antamien ohjeiden mukaan.
10. § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa joko hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

11. § Hallituksen jäsenen tai puheenjohtajan ero

Hallituksen jäsen voi erota hallituksesta kesken toimikauden ilmoittamalla siitä hallitukselle. Tällöin yhdistyksen kokous voi valita uuden jäsenen hänen tilalleen tai jättää täydentämättä, mikäli hallitus on päätösvaltainen. Mikäli puheenjohtaja eroaa tai erotetaan, on valittava uusi puheenjohtaja.

12. § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Varsinaisella jäsenellä voi olla valtakirja toiselta varsinaiselta jäseneltä, kuitenkin niin että yksi jäsen voi käyttää yhteensä vain kahta ääntä. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Ellei säännöissä ole toisin määrätty, yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Mikäli hallitukseen on enemmän ehdokkaita kuin hallituspaikkoja, järjestetään hallituksen jäsenten vaali. Ehdokkaana hallituksen jäsenten vaaleissa voi olla jokainen yhdistyksen varsinainen jäsen, jota yhdistyksen syyskokouksessa on esitetty ja kannatettu ehdokkaaksi. Hallitus valitaan syyskokouksessa, ja hallitus järjestäytyy hallituksen ensimmäisessä kokouksessa. Hallituksen jäsenten vaali tapahtuu suljetuin lipuin, mikäli asiasta tehdään kannatettu esitys. Vaaleissa on äänioikeutettu jokainen yhdistyksen varsinainen ja kunniajäsen. Jokaisella jäsenellä on käytettävissään 11 ääntä, mutta vain 1 ääni ehdokasta kohden. Ehdokkaat valitaan hallitukseen äänimäärän mukaisessa järjestyksessä, kunnes kaikki paikat on täytetty. Hallituksen varajäsenet valitaan kuten hallituksen jäsenet. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

Asia, joka on ensimmäistä kertaa käsiteltävänä yhdistyksen kokouksessa, on pantava pöydälle seuraavaan kokoukseen, jos vähintään yksi kolmasosa kokouksen äänioikeutetuista osanottajista sitä vaatii. Kuitenkin sisällöltään oleellisesti muuttunut ehdotus käsitellään uutena asiana. Asia voidaan siirtää seuraavaan kokoukseen korkeintaan kaksi kertaa.

13. § Tilikausi ja tilintarkastus/toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

14. § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta ilmoittamalla asiasta jäsenille yhdistyksen käyttöön osoitetulla ilmoitustaululla.

15. § Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. jäsenmaksun suuruudesta päättäminen varsinaisille ja kannattaville jäsenille
 8. muut esille tulevat asiat
 9. kokouksen päättäminen

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarviot kalenterivuodelle
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja heille varatilintarkastajat/varatoiminnantarkastajat
 8. muut esille tulevat asiat
 9. kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

16. § Juhlat ja kunniaosoitukset

Kulti viettää vuosipäiväänsä 4.4. Kunniajäsenille annetaan hallituksen määrittelemä tunnusmerkki, kunniajäsenen merkki. Hallituksen määrittelemä ansiomerkki voidaan antaa varsinaiselle jäsenelle, joka on jatkuvasti toiminut yhdistyksen päämäärien hyväksi. Päätöksen ansiomerkin myöntämisestä tekee yhdistyksen kokous hallituksen esityksen perusteella.

17. § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

18. § Alajaostot

Yhdistyksen varsinaiset jäsenet voivat perustaa yhdistyksen alaisuuteen rekisteröimättömän kerhon tai harrastuspiirin, jonka toiminnan aloittamisesta tai lopettamisesta on tehtävä ilmoitus hallitukselle, joka hyväksyy tai hylkää ehdotuksen. Alajaostojen toiminta ei voi olla yhdistyksen etujen tai toimintatarkoituksen vastaista. Hallitus voi tarvittaessa puuttua alajaoston toimintaan.

19. § Tällä sääntömuutoksella ei loukata saavutettuja jäsenoikeuksia.